Create an Account

Shopping cart

Close

Geen producten in de winkelwagen.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Diamantine van personeel en producten van Diamantine voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Diamantine aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Diamantine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Diamantine.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Diamantine jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Diamantine verschuldigd is.

10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Diamantine, dan wel tussen Diamantine en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Diamantine, is Diamantine niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Diamantine.

Back to Top